UWC เปิดบ้านต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการและคณะกรรมธิการการพลังงาน

UWC เปิดบ้านต้อนรับ ประธานคณะกรรมาธิการและคณะกรรมธิการการพลังงาน

head-sub-activity1-1

UWC เปิดบ้านให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการและคณะกรรมธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกพืชพลังงานจากต้นเนเปียร์ การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูปพืชพลังงานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย (Mechanical Farming) และศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊สจากพืชพลังงาน ณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →