Slider X500 Good Corporate

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

slide-governance1
slide-governance2

                                                                     

 

          คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   เพื่อสร้างความเจริญ   เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น  โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีหลักปฏิบัติ 5หมวด  ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท จำนวน 14 ข้อ ที่บริษัทเลือกใช้แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติ โดยได้อธิบายเหตุผลคำชี้แจงถึงการปฏิบัติที่เลือกใช้แตกต่างไปไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

          สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี (“Corporate Governance Code for Listed Companies 2017”(CG Code) ปี 2560

มีหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก คือ

          หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

          หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

          หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

          หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

          หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

          หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

          หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

          หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →