การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่นที่ 2

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่นที่ 2

    โรงงานร่มเกล้า ได้จัดอบรมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่น 2 โดยวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรม KAIZEN เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของพนักงาน ให้การทำงานให้น้อยลง และมี ความปลอดภัย ลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนให้แก่องค์กร และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

     โดยมีคุณนพณรงค์ ศิริเสถียร วิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องอบรม โรงงานร่มเกล้า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →