การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่นที่ 1

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงงานร่มเกล้าจัดอบรมพนักงานหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ด้วย KAIZEN
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของพนักงาน ให้การทำงานน้อยลง และมีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนให้แก่องค์กรและเพื่อเป็นโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีคุณยุทธพงษ์ ศุภกร วิทยากรจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถ่ายทอดความรู้

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →