คณะกรรมการบริษัท

head-manage-team1-1

คณะกรรมการบริษัท

SEE OUR WORK


นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน


ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ


ดร. เพียรชัย ถาวรรัตน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 


ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ


นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์

กรรมการ


นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์

กรรมการ

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →