คณะกรรมการบริษัท

head-manage-team1-1

คณะกรรมการบริษัท

SEE OUR WORK

คุณโกวิทย์
พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิ1
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท

คุณศิวรักษ์
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณเพียรชัย
ดร. เพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

3
ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณพีรทัศน์ 1
นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา

กรรมการ

web
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

3
นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ 

กรรมการ


นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์

กรรมการ

คุณมลฑล

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ

คุณอุศรา
นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

กรรมการ

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →