คณะกรรมการบริษัท

head-manage-team1-1

คณะกรรมการบริษัท

SEE OUR WORK

คุณโกวิทย์
พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิ1
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท

คุณศิวรักษ์
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณเพียรชัย
ดร. เพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

3
ดร. นที นาคธนสุกาญจน

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

3
นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ 

กรรมการ

คุณพีรทัศน์ 1
นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา

กรรมการ

web
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

คุณมลฑล

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ

คุณอุศรา
นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

กรรมการ

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
  • detailed
  • pixels
  • diagonal-noise
  • swoosh_bw
  • swoosh_colour
  • beach
  • sundown
View all options →