คณะกรรมการบริษัท

head-manage-team1-1

คณะกรรมการบริษัท

SEE OUR WORK


นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณศิวรักษ์
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณเพียรชัย
ดร. เพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

3
ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

web
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

คุณมลฑล

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ


นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์

กรรมการ


นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์

กรรมการ

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →