คณะกรรมการบริษัท

head-manage-team1-1


นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน


นายธีรชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท


ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ


นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 


ดร. นที นาคธนสุกาญจน์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
กรรมการ


นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง
กรรมการ


นายศราวุฒิ  ทรัพย์มากมี
กรรมการ

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →