คณะกรรมการบริษัท

head-manage-team1-1

คณะกรรมการบริษัท

SEE OUR WORK


นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณศิวรักษ์
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณเพียรชัย
ดร. เพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

3
ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ


นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ

กรรมการอิสระ
และกรรมการ

นายอัชดา เกษรศุกร์
กรรมการ

web
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

คุณมลฑล

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ


นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์

กรรมการ


นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์

กรรมการ

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →