คณะกรรมการบริหาร

head-team1-1

คณะกรรมการบริหาร

Contact Us

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงินและบัญชี

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายการเงินและบัญชี

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ

นายโชคชัย เนียมรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริการองค์กร

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจเสาส่ง

นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริหาร

นายรณกฤต ภิรมย์ภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →