คณะกรรมการบริหาร

head-team1-1

คณะกรรมการบริหาร

Contact Us

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงินและบัญชี

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายการเงินและบัญชี

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ

นายโชคชัย เนียมรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริการองค์กร

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจเสาส่ง

นายรณกฤต ภิรมย์ภักดี
กรรมการบริหาร

นางสาวธีรดา โลสิงห์
กรรมการบริหาร

นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริหาร

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →