head-Anti-Corruption-01

โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Policy)

sild_Anti-Corruption1
sild_Anti-Corruption2

บทนำ


บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะโดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ.เอื้อวิทยา และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

2. การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนและอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝงบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่า มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่า การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงานหรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เป็นต้น

3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุมรวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ ดังต่อไปนี้

3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทฯมีนโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน จากคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสเทศกาล หรือตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นธรรมเนียมการให้ของขวัญ ทั้งนี้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะรับของขวัญ ของขวัญดังกล่าว ควรมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ของขวัญมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท และไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะรับของขวัญนั้น ให้ กรรมการ แจ้งต่อประธานกรรมการ และผู้บริหาร และพนักงาน แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติ รวมทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสรุปเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะทำงานจริยธรรมทางธุรกิจทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯกำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย

4. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์รายงานประจำปี หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย

4.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะนำสืบได้
4.2 สาระสำคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะทำงานจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งสมาชิกประกอบด้วยพนักงานจากหลายหน่วยงาน เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
4.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯสามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. กระบวนการให้ความเป็นธรรม คณะทำงานจริยธรรมทางธุรกิจจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและการรายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นต่อไป

7. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน

การประเมินความเสี่ยงของการคอร์รัปชั่น

คณะทำงานจริยธรรมทางธุรกิจจะทำการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามที่กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
2. จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานที่รับเข้ามาใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน ตลอดจนกำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี
3. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอทุกปี

 

(พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์)
ประธานกรรมการ           
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →