Slider X500 power

โรงไฟฟ้าพลังงาน

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2558  โดยเริ่มต้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการจัดการด้านเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยใช้ความชำนาญด้านวิศวกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9  เมกะวัตต์ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา

 

ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำลังการผลิตติดตั้ง : 9.9 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)


ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.5 เมกะวัตต์, 7.5 เมกะวัตต์

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →