project-power-plants

โรงไฟฟ้าพลังงาน

โครงการโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพและแปรรูปพืชพลังงาน จังหวัดขอนแก่น


ชื่อโครงการ: Paradise Green Energy
สัดส่วนการถือหุ้น:              60%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
กำลังการผลิตติดตั้ง :       1 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ :  250 ล้านบาท
รับรู้รายได้ : Q3/2558
   

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ: UWC KOMEN BIOMASS
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.9 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 525 ล้านบาท
รับรู้รายได้ : Q4/2558
   
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)


ชื่อโครงการ: SATUEK BIOMASS & UWC AMPHAN BIOMASS
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังการผลิตติดตั้ง :         7.5 เมกะวัตต์, 9.5 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 923 ล้านบาท
รับรู้รายได้ :  Q2/2560
 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →