project-power-plants

โรงไฟฟ้าพลังงาน

โครงการโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.9 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 525 ล้านบาท
รับรู้รายได้ : Q4/2558
   
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดบุรีรัมย์ (2โรง)


ชื่อโครงการ: ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส
สัดส่วนการถือหุ้น:              100%
ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้ง: อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังการผลิตติดตั้ง :        9.5 เมกะวัตต์, 7.5 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการ : 923 ล้านบาท
รับรู้รายได้ :  Q2/2560
 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →