พื้นที่ปลูกพืชพลังงานและโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

พื้นที่ปลูกพืชพลังงานและโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

ข้อมูล

ผู้บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกพืชพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas)

โดยได้เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการเก็บเกี่ยวต้นเนเปียร์ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย การผลิตก๊าซชีวภาพและการนำพืชพลังงานไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงที่หลากหลาย

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →