พื้นที่ปลูกพืชพลังงานและโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

พื้นที่ปลูกพืชพลังงานและโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

ข้อมูล

ผู้บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกพืชพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas)

โดยได้เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการเก็บเกี่ยวต้นเนเปียร์ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย การผลิตก๊าซชีวภาพและการนำพืชพลังงานไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงที่หลากหลายStyle Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
  • detailed
  • pixels
  • diagonal-noise
  • swoosh_bw
  • swoosh_colour
  • beach
  • sundown
View all options →