UWC กดปุ่มโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ ขายไฟเพิ่มอีก 2 โครงการ ดันยอดขายไฟรวม 22.5 เมกะวัตต์

UWC กดปุ่มโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ ขายไฟเพิ่มอีก 2 โครงการ ดันยอดขายไฟรวม 22.5 เมกะวัตต์

UWC ได้ฤกษ์ขายไฟฟ้าอีก 2 โครงการ ในจ.บุรีรัมย์ หลังเข้าลงทุนตั้งแต่ปี 2559  ใช้เวลาปรับปรุงและต่อใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านานกว่าที่คาด นับรวมโรงไฟฟ้าที่ขายไฟแล้ว 22.5 เมกะวัตต์

นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร  บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.บุรีรัมย์ ทั้ง 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้า สตึก ไบโอแมส กำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ได้ขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 และโรงไฟฟ้า ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส กำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ได้ขายไฟแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการที่ 2 และ 3 ของบริษัทฯ หลังจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ.นครราชสีมา กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โครงการแรกที่ขายไฟแล้วตั้งแต่ปลายปี 2558     

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ทั้ง 2 โครงการในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งในด้านการปรับปรุงโรงไฟฟ้า ต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคาของทั้ง 2 โครงการตลอดมา ในขณะที่ยังไม่มีรายรับจากการขายไฟ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับปรุงใหญ่ และต้องรอกระบวนการด้านใบอนุญาตจากภาครัฐที่ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก จึงมีส่วนสำคัญทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขายไฟได้ครบทั้ง 3 โครงการแล้ว  รวม 22.5 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้า สตึก ไบโอแมส และ โรงไฟฟ้า ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส  ทั้ง 2 โครงการที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกัน ทำให้การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านการบริหารโรงไฟฟ้าและการจัดการเชื้อเพลิง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าชีวมวลของ UWC ทั้ง 3 โครงการ ยังคงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI  โดยโรงไฟฟ้าโกเมนฯ จังหวัดโคราช ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 100% ถึงปี 2562 โรงไฟฟ้า สตึก ไบโอแมส ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 50% จนถึงปี 2562 และโรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 50% จนถึงปี 2564   

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →